بررسي سبک معماري باروک و جايگاه آن در معماري کشورهاي مختل

سبک معماري باروک از ويکيپديا ، دايره المعارف رايگان براي سبک باروک در مفهومي کلي تر به باروک مراجعه شود. معماري باروک، دراوايل قرن هفهم در ايتايلا شروع شد، لغت روم انسان گرايي (humanist Roman) معماري رنسانس رابه خود گرفت و آن را و آن رابه سبک جديد بيبررسي سبک معماري باروک و جايگاه آن در معماري کشورهاي مختل|30011908|osj|بررسي سبک معماري باروک و جايگاه آن در معماري کشورهاي مختل
در حال حاظر شما فایل با عنوان بررسي سبک معماري باروک و جايگاه آن در معماري کشورهاي مختل را دنبال می کنید .سبک معماري باروک از ويکيپديا ، دايره المعارف رايگانبراي سبک باروک در مفهومي کلي تر به باروک مراجعه شود.معماري باروک، دراوايل قرن هفهم در ايتايلا شروع شد، لغت روم انسان گرايي (humanist Roman) معماري رنسانس رابه خود گرفت و آن را و آن رابه سبک جديد بياني ، تئاتري ، مجسمه سازي مورد استفاده قرار داد.که بيانگر پيروزي کليساي ودولت معتقد به قواي نامحدود الهي بود. اهتمامات معماري جديد براي رنگ، نور و سايه ارزش هاي مجسمه سازي سبک معماري باروک را مشصخه گذاري مي کند. اما وقتي که رنسانس روي ثروت و قدرت محکمه هاي ايتاليا حاکم شد و ترکيب از نيروهاي سکولار و مذهبي گرديد، معماري باروک حداقل به طور مستقيم به حرکت ضد اصطلاحات ،حرکت که در کليساي کاتوليک براي اصلاح کردن خودش درپاسخ به اصلاحات پروتستان بود مرتبط مي شد.معمولاًشوراي ترنت(trent )( 1563 1545) بعنوان آغازگر ضد اصلاحات مطرح شد.باروک به يک نياز براي معماري تبديل شد که از يک طرف در احساسات عواطف قابل دسترس تربود و از طرف ديگرنمود هويداي ثروت و قدرت کليسا بود. سبک جديدخود رابه طورخاص در بافت ترکيبات مذهبي جديد مانند تيتنيز ( Teatines) و سيوعيون (sesuits) نشان داد که هدف آن بهبود دادن پارسايي و پرهيز کاري مردم بود.تا اواسط قرن هفدهم سبک معماري باروک تجلي سکولار خود را به صورت کاخ هاي بزرگ بدست آورد که اولين آنها در فراسنه به نام ( Chateau de maisons) (سال 1647) نزديک پاريس از فرانيس من استار بود و پس در سراسر اروپا گسترش داشت.فهرست1 پيشگامان و شخصيت هاي معماري باروک1 1. باروک و استعمارگري2 روم و جنوب ايتاليا3 ايتالياي شمالي4 فرانسه5 جزيزه مالت6 هند7 بلژيک8 انگلستان9 اسکانديناوي10 امپراطور مقدس مريم11 بازار مشترک لهستان ليتواني12 مجارستان ورومان13 روسيه14 پرتغال و برزيل15 اسپانيا و بلژيک16 اسپانيا آمرکيا17 ترکيه18 منابع ديگر19 نکات قابل توجه

پيشگامان و شخصيت هاي معماري باروکساختمان هاي رومي قديمي ميشل انجلو بطورخاص کليساي داراي سالن بزرگ ست پتير را مي توانپيشگام معماري باروک درنظرگرفت به گونه اي که طراحي آن شامل مجموعه بسيار بزرگ مي باشدکه قبلاً ناشناخته بوده است .